الله - كل أسماء الله الحسنى

الله أفضل أدعية

أسماء الله الحسنى ومعانيها

الله الله

الله Ruhollah Zam

الله أفضل أدعية

الله من هو

الله ACBAR: Home

الله الله (إسلام)

الله من هو

أسماء الله الحسنى ومعانيها

الله ACBAR: Home

الله الله (إسلام)

Ruhollah Zam

الله (إسلام)

الله وردی خان که شایستگی و کاردانی خود را در دفع و رفع آشوبگران و وفاداری به شاه ثابت کرده بود در سال ۱۰۰۶، نخستین فردی بود که بدین مقام رسید.

ACBAR: Home Page

در سال ۱۰۱۰ قمری فرخشاه والی هرمز درگذشت و فرزندش فیروزشاه جانشین او شد.
2022 tv.twcc.com