منتجع ستون فلج - درمان فلج بل (فلج عصب صورت) با فیزیوتراپی وحرکات اصلاحی
2022 tv.twcc.com