A Kid From Tibet

A Kid From Tibet

A naive Tibetan monk (Yuen Biao) goes to Hong Kong to retrieve a stolen artifact that has magical properties.

Not currently showing

 • Fri 28
 • Sat 29
 • Sun 30
 • Mon 1
 • Tue 2
 • Wed 3
 • Thu 4
 • Fri 5
 • Sat 6
 • Sun 7
 • Mon 8
 • Tue 9
 • Wed 10
 • Thu 11