A Kid From Tibet

A Kid From Tibet

A naive Tibetan monk (Yuen Biao) goes to Hong Kong to retrieve a stolen artifact that has magical properties.

Not currently showing

 • Thu 18
 • Fri 19
 • Sat 20
 • Sun 21
 • Mon 22
 • Tue 23
 • Wed 24
 • Thu 25
 • Fri 26
 • Sat 27
 • Sun 28
 • Mon 29
 • Tue 30
 • Wed 31