A Kid From Tibet

A Kid From Tibet

A naive Tibetan monk (Yuen Biao) goes to Hong Kong to retrieve a stolen artifact that has magical properties.

Not currently showing

 • Fri 26
 • Sat 27
 • Sun 28
 • Mon 29
 • Tue 30
 • Wed 31
 • Thu 1
 • Fri 2
 • Sat 3
 • Sun 4
 • Mon 5
 • Tue 6
 • Wed 7
 • Thu 8