A Kid From Tibet

A Kid From Tibet

A naive Tibetan monk (Yuen Biao) goes to Hong Kong to retrieve a stolen artifact that has magical properties.

Not currently showing

 • Fri 18
 • Sat 19
 • Sun 20
 • Mon 21
 • Tue 22
 • Wed 23
 • Thu 24
 • Fri 25
 • Sat 26
 • Sun 27
 • Mon 28
 • Tue 29
 • Wed 30
 • Thu 31