A Kid From Tibet

A Kid From Tibet

A naive Tibetan monk (Yuen Biao) goes to Hong Kong to retrieve a stolen artifact that has magical properties.

Not currently showing

 • Fri 21
 • Sat 22
 • Sun 23
 • Mon 24
 • Tue 25
 • Wed 26
 • Thu 27
 • Fri 28
 • Sat 29
 • Sun 30
 • Mon 31
 • Tue 1
 • Wed 2
 • Thu 3