A Kid From Tibet

A Kid From Tibet

A naive Tibetan monk (Yuen Biao) goes to Hong Kong to retrieve a stolen artifact that has magical properties.

Not currently showing

 • Fri 23
 • Sat 24
 • Sun 25
 • Mon 26
 • Tue 27
 • Wed 28
 • Thu 29
 • Fri 30
 • Sat 31
 • Sun 1
 • Mon 2
 • Tue 3
 • Wed 4
 • Thu 5