A Kid From Tibet

A Kid From Tibet

A naive Tibetan monk (Yuen Biao) goes to Hong Kong to retrieve a stolen artifact that has magical properties.

Not currently showing

 • Tue 28
 • Wed 29
 • Thu 30
 • Fri 31
 • Sat 1
 • Sun 2
 • Mon 3
 • Tue 4
 • Wed 5
 • Thu 6
 • Fri 7
 • Sat 8
 • Sun 9
 • Mon 10