A Kid From Tibet

A Kid From Tibet

A naive Tibetan monk (Yuen Biao) goes to Hong Kong to retrieve a stolen artifact that has magical properties.

Not currently showing

 • Fri 22
 • Sat 23
 • Sun 24
 • Mon 25
 • Tue 26
 • Wed 27
 • Thu 28
 • Fri 29
 • Sat 30
 • Sun 1
 • Mon 2
 • Tue 3
 • Wed 4
 • Thu 5