Pi Li Shi Jie

Pi Li Shi Jie

Shaolin students have to fight their way out of a royal Manchu wedding.

Upcoming Showings

 • Mon 29
 • Tue 30
 • Wed 31
 • Thu 1
 • Fri 2
 • Sat 3
 • Sun 4
 • Mon 5
 • Tue 6
 • Wed 7
 • Thu 8
 • Fri 9
 • Sat 10
 • Sun 11
Tuesday, June 6, 2017