Pi Li Shi Jie

Pi Li Shi Jie

Shaolin students have to fight their way out of a royal Manchu wedding.

Upcoming Showings

 • Wed 18
 • Thu 19
 • Fri 20
 • Sat 21
 • Sun 22
 • Mon 23
 • Tue 24
 • Wed 25
 • Thu 26
 • Fri 27
 • Sat 28
 • Sun 29
 • Mon 30
 • Tue 31
Sunday, October 22, 2017