خربز ستور - رابط متجر خربز 5rBz

ستور خربز پایگاه تخصصی

ستور خربز معنی پلیدی

ستور خربز معنی اسم

ستور خربز رابط متجر

ستور خربز سفرنامه ناصر

ستور خربز گنجور »

فهرست کلمات سه حرفی در حل جدول

ستور خربز کاشت خربزه

رابط متجر خربز 5rBz

ستور خربز قبل لاتشتري

اي خداوندان مال الاعتبار الاعتبار

ستور خربز معنی برگرفتن

ستور خربز گنجور »

معنی برگرفتن

اکنون با سر حدیث فتح خلیج رویم ؛ آن روز که بامداد سلطان به فتح خلیج بیرون خواست شد ده هزار مرد به مزد گرفتندی که هریک از آن جنیبتان که ذکر کردیم یکی را به دست گرفته بودی و صد صد می کشیدندی ، و در پیش بوق و دهل و سرنا نمی زدندی ، و فوجی از لشکر برعقب ایشان می شدی.

گنجور » سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۷۱

و در ررجب سال ۴۴۰ دیگر بار مثال سلطان بر خلق خواندند که به حجاز قحطی است و رفتن حجاج مصلحت نیست.

    Related articles2022 tv.twcc.com