ترانسجندر - مدرسه اسلامی تراجنسی‌ها در پاکستان تابو شکنی می‌کند
2022 tv.twcc.com